Pizza américaine senior

15,00

Sauce tomate fromage mozzarella peperoni chorizo lardon